Frogner (bydel)

Bydel Frogner .jpg
Oslo frogner.png

Frogner, administrativ bydel i Indre by vest, strekker seg fra Aker Brygge og Ruseløkka ved grensen til Sentrum i sørøst og til Frognerelva, det vil si grensen mellom Oslo og Aker før 1948, i nordvest. Her støter bydelen mot bydelene Ullern og Vestre Aker. I nordøst har Frogner grense mot bydel St. Hanshaugen og så vidt også mot Nordre Aker i Pilestredet/Fagerborggata/Suhms gate. I disse nordøstlige områdene ligger strøkene Majorstuen og Homansbyen, og lenger sørvest ligger det «egentlige» Frogner med Briskeby og Uranienborg nærmest Slottsparken. Langs fjorden nærmest Sentrum ligger strøkene Skillebekk/Hjortnes, Filipstad og Aker Brygge. På sørsiden av Frognerkilen, lengst i sør i bydel Frogner, ligger Bygdøy, en halvøy som så vidt henger sammen med resten av bydelen ved Frognerelvas munning innerst i Frognerkilen; Bygdøy utgjør omtrent halvparten av bydelens samlede areal.

Bydel Frogner ble opprettet i forbindelse med bydelsreformen 2004 av de to tidligere bydelene Bygdøy–Frogner (med unntak av øyene i Oslofjorden som ble overført til Gamle Oslo) og Uranienborg–Majorstuen, samt området Aker Brygge/Filipstad fra det tidligere Sentrum. Bydel Frogner var fra starten Oslos største bydel etter folketall, men ble forbigått av bydel Grünerløkka i 2017 og bydel Gamle Oslo i 2020. Bydel Frogner hadde 59 057 innbyggere i 2021 og var med det tredje størst av Oslos bydeler. Den er den største av bydelene i Indre by etter areal med 8300 daa (8,3 km2).

Frogner har navn etter gården Frogner som siden 1790-årene er kalt Frogner hovedgård (adresse Frognerveien 67), av norrønt fraun, «fruktbar jord» eller «gjødslet jord» og henspeiler på den gode dyrkingsjorden gården hadde. Bydelen fikk ved reformen i 2004 bydelsnummer 5 og har en tre-delt logo bestående av en halvkule, en silhuett av et bratt tak og en kastanjekvist. Disse viser til bydelens tre geografiske hoveddeler, henholdsvis kuppelen på Colosseum kino (Majorstuen), taket på Framhuset (Bygdøy) og kastanjene i Bygdøy allé; sistnevnte representerer det «egentlige» Frogner.

Bebyggelse

Boligbebyggelsen i bydelen er tett i de sørøstre strøkene (Aker brygge, Ruseløkka, Skillebekk) og de østre og sentrale delene av det «egentlige» Frogner, samt på det meste av Majorstuen i nord. Det er åpnere bebyggelse ellers, særlig på Bygdøy, der nordre del av halvøya er landbruksarealer tilhørende Kongsgården og søndre del er preget av villabebyggelse og store museumsområder, likeledes friområder.

Den bymessige utbyggingen i bydel Frogner startet midt på 1800-tallet, etter byggingen av Slottet. Det første større området som ble utbygd, var Homansbyen i nordøst. Utbyggingen skjøt for alvor fart sist på 1800-tallet og fortsatte nesten kontinuerlig frem til den annen verdenskrig. Etter krigen var det i mange tiår en meget beskjeden boligbygging i Bydel Frogner, men den har vist et visst oppsving etter at byfornyelsen for alvor kom i gang fra sist på 1980-tallet.

Bydelen har betydelige arbeidsplasskonsentrasjoner i områdene nærmest sentrum, (Vestre Vika, Aker Brygge mv. i sørøst og strøket rundt Holbergs plass i nordøst) og sentralt på Majorstuen. Bydel Frogner har etter bydelene Gamle Oslo og St. Hanshaugen flest arbeidsplasser av Oslos bydeler. På Bygdøy ligger en rekke viktige nasjonale museer (Norsk Folkemuseum, Vikingskipene, Norsk Maritimt Museum, Fram, Kon-Tiki), og ved Kirkeveien på Frogner ligger Vigelandsanlegget, en av landets mest besøkte turistattraksjoner. Lokaltrafikkhistorisk museum holder til i en tidligere sporvognshall på Majorstuen. Lengst nord i bydelen ligger en rekke høyere utdanningsinstitusjoner (Norges musikkhøgskole, Det teologiske Menighetsfakultetet, Politihøgskolen), likeledes hovedkontorer for en rekke større statlige og private virksomheter, for eksempel Nordea Bank Norge ASA, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Langs Drammensveien og i strøket omkring ligger et flertall av de utenlandske ambassadene i Oslo.

Befolkningsforhold

Med en befolkningstetthet på 7,02 innbyggere per daa ligger Frogner klart under gjennomsnittet for Indre by (8,76), men over Oslo som helhet (4,41 ekskl. Marka). Frogner er den av bydelene i Indre by som har hatt minst byfornyelse og boligbygging siden 1980-tallet, og har derfor også hatt den laveste befolkningsveksten i dette området, gjennomsnittlig 2,0 prosent i tiårsperioden 2008–18 mot 2,8 prosent i Indre by og 1,8 prosent i hele Oslo.

Spesielt for Frogner er bydelens store andel innvandrere og norskfødte med to utenlandsfødte foreldre i befolkningen (innvandrerandelen) med bakgrunn fra vestlige land. I 2018 var denne andelen den største blant Oslos bydeler, 15,1 prosent i Frogner mot 10,1 prosent i Oslo som helhet. Ytterligere 12,6 prosent av Frogners folkemengde hadde innvandrerbakgrunn fra et ikke-vestlig land. Dette gir en samlet innvandrerandel på 27,7 prosent i Bydel Frogner mot 31,5 i Indre by som helhet og 32,8 prosent i hele Oslo.

Samferdsel

Viktigste kollektivforbindelse til sentrum fra de nordre delene av bydelene er T-baneforbindelsen fra Majorstuen stasjon; denne trafikkeres av i alt seks linjer. Fra Majorstuen fører tre sporvognslinjer til Sentrum, over henholdsvis Frogner, Briskeby og Homansbyen. Sporvognslinjen fra Jar går via Skøyen og følger Drammensveien/Henrik Ibsens gate. Gjennom Bygdøy allé går flere viktige bussforbindelser til Oslo Vest og Bærum. Av de viktigste bussforbindelsene i Oslo etter antall passasjerer er den tverrgående linjen rute 20 Skøyen–Majorstua–TorshovGalgeberg som følger Kirkeveien (Ring 2). En annen viktig tverrgående bussrute er rute 21 TjuvholmenSolli plassBislettIlaCarl Berners plassHelsfyr. Av lokale sentrumsrettede busslinjer gjennom bydelen merkes rutene 30 Bygdøy–Nydalen og 31 Fornebu–Tonsenhagen som begge følger Bygdøy allé.

Viktigste sentrumsrettede veiforbindelser er (regnet fra sør) E 18 langs Frognerkilen som fører gjennom Festningstunnelen under Oslo sentrum og med en arm som leder over i Ring 1, Bygdøy allé, Majorstuveien/Uranienborgveien og endelig Pilestredet langs nordøstgrensen mot bydel St. Hanshaugen. Viktigste tverrforbindelse er Kirkeveien (Ring 2). På Majorstuen er det vognhall/verksted for T-banen.

Bydelsadministrasjonen ligger på Skillebekk. Viktige strøksgater er Hegdehaugsveien/Bogstadveien, Bygdøy allé/Frognerveien og Kirkeveien på Majorstuen, særlig rundt Majorstukrysset. Etter St. Hanshaugen og Alna har Frogner størst omsetning i butikkhandelen. Majorstuen har politistasjon for de vestlige delene av Oslo. GTh

Frogner bydel
Parti Stemmer ved bydelsvalget % Mandater bydelsutvalget
2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019
Høyre 40,5 52,0 48,9 43,1 7 8 8 7
Arbeiderpartiet 17,6 17,7 17,4 11,4 3 3 3 2
Venstre 11,4 9,7 8,1 7,7 2 2 1 1
Fremskrittspartiet 13,7 6,4 6,1 6,9 2 1 1 1
Sosialistisk Venstreparti 7,5 5,6 4,3 6,3 1 1 1
Miljøpartiet De Grønne 0,8 3,6 9,5 16,1 2 2
Rødt 4,1 2,6 3,5 5,0 1
Kristelig Folkeparti 2,3 2,0 1,9 1,5
Andre 2,1 0,4 0,3 2,0