Maridalen landskapsvernområde

Maridalen landskapsvernområde, Oslos største verneområde, utgjør i alt 27 333 daa. Maridalen landskapsvernområde ble opprettet 31. august 2001 og sikrer det særegne kulturlandskapet i Maridalen for byens befolkning.

Landskapsvernområdet strekker seg fra bebyggelsen på Korsvoll og Brekke i sør; i vest strekker området seg fra Korsvoll til Skjærsjødammen, i nord i skråningen nedenfor Båhushøgda til Øyungsdammen, videre til Sørbråten og sørover til Solemskogen og bebyggelsen på Kjelsås. I nord grenser landskapsvernområdet til Mellomkollen naturreservat.

Maridalen landskapsvernområde er vernet for å bevare et helhetlig, vakkert kulturlandskap, med særpreg som viser tidligere tiders bruk. Biologiske, geologiske og kulturhistoriske elementer bidrar til områdets karakter.

Landskapsvernområdet ligger på grensen til Nordmarka og er et vel avgrenset landskapsrom der mosaikken av skog, åker, eng, beitemark, elveløp og vann danner helhet i landskapet. Dette gir et rikt mangfold av vegetasjonstyper. Det utføres både jordbruks- og skogsdrift i dalen, som har ca. 15 gårdsbruk. Maridalen er en siste større, helhetlig rest av de frodige og rike Akerbygdene. Landskapsbildet med dyrket mark, en variert naturstruktur og bygninger er i store trekk lite påvirket av moderne stordriftsformer og tekniske inngrep.

Floraen er relativt artsrik, og i hovedsak typisk for tilsvarende områder. Noen forekomster inngår i den nasjonale rødlista over sjeldne og truede arter. Eksempler på dette er solblom, vasstelg og flytegro. Kongeeikene ved Nes gård, tuntrær og andre frittstående trær, utgjør markante elementer i landskapet. Ulike typer slåttemark fra Hammeren til Maridalen kirke skjøttes og vedlikeholdes på tradisjonelt vis.

Maridalen er mye brukt til rekreasjon. Mellomkollen naturreservat i nord er et rikt barskogområde med store, kraftige landskapsformer. Akerselva Miljøpark i sør gir forbindelse helt ned til fjorden. Landskapsvernområdet inngår derfor i en gradient fra by- og parklandskap, gjennom jordbrukslandskapet til mer urørte naturområder i nord. Sti- og løypenettet er veletablert, og det er lett å ta seg frem.

Maridalsvannet er hoveddrikkevannskilde for Oslo, og av hensyn til drikkevannet er det lagt restriksjoner på en rekke virksomheter innenfor nedslagsfeltet for vannet.

Historikk.

Allerede i 1985 ba Miljøverndepartementet miljøetaten i Oslo kommune (Oslo helseråd) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å utarbeide et forslag til landskapsvernområde. Verneforslaget ble først lagt frem 1996. Det forelå på slutten av 1990-årene planer om å bygge golfbane i Maridalen; planer som satte fart i vernearbeidet og førte til konflikt mellom vernesaken og den planlagte golfbanen. Etter en lang prosess ble det endelige vernevedtaket fattet sommeren 2001. Det innebærer bl.a. at planene om golfbane ble skrinlagt.