Otertjern

Otertjern, Krokskogen, to tjern vest for Nedre Lysedam. 464 moh. Det går skiløype fra Midtre Lysedam opp mot Otertjern og videre opp mot Heggelivann; tidligere var det også en bratt løype sørover mot Ospeskog og Slora.

Den gang det ble drevet med tømmerfløting her, ble det bygd en tømmerrenne fra Søndre Heggelivann via Otertjern til Sloravannet (Otertjernsrenna). Bakgrunnen for dette var at Heggelielva var såpass stri at det var vanskelig å få tømmeret ned uten at det satte seg fast i fosser og stryk. Otertjernsrenna var i bruk fra 1925 til 1935. Otertjernene ble demmet opp for å lette fløtingen, og fremdeles kan man finne spor av anlegget.

Nord for tjernene ligger Otertjernsåsene, nær grensen mot Ringerike. Åsen har to topper. Den nordre er 534 moh; den søndre er 531 moh. Mellom toppene går kraftlinjen fra Nore.