Legevakten

Legevakten, Storgata 40, er delt i to forvaltningsnivåer, en kommunal del fra 2002, da spesialisthelsetjenesten ble overført til helseforetakene. Denne delen består av Allmennlegevakten, Sosialt og ambulant akuttjeneste, Overgrepsmottak, Observasjonspost. LV-sentral (telefonhenvendelser), Sykebesøk og Legevaktbaser. Den statlige delen (Oslo universitetssykehus HF) består av Skadelegevakten, Radiologisk enhet og Psykiatrisk legevakt.

Legevakten tilbyr nødvendig helsehjelp, sosialfaglig bistand og pleie og omsorgstjenester til personer som har et akutt hjelpebehov og som bor eller oppholder seg i Oslo. Legevakten har en koordinerende rolle i det samlede øyeblikkelige hjelpetilbudet i Oslo kommune og en sentral rolle i kommunens helseberedskap. I akutte situasjoner utenom dagtid skal Legevakten sørge for at oppgaver som er lagt til kommunelegen etter lov, blir ivaretatt. Legevakten er døgnåpen for legekonsultasjoner, foretar sykebesøk og tar imot telefonhenvendelser fra pasienter og henvendelser til Sosial vakttjeneste. Det ble i 2006 etablert et psykososialt team finansiert som et prosjekt med storbymidler fra opptrappingsplan for psykisk helsearbeid.

Historikk

Legevakten åpnet 1900 i Krohgstøttens sykehus’ kirurgiske avdeling, selvstendig avdeling fra 1903. Egen senge- og operasjonsavdeling 1953–92. Legevakten ble omorganisert 1988, da deler av legevakttjenesten ble overtatt av bydelene. Legevakten var 1995–2002 en klinikk under Ullevål sykehus og deretter en egen kommunal etat for å videreføre de oppgaver som ikke ble overført til staten. I 2012 ble Legevakten lagt inn under Helseetaten. Sosial vakttjeneste hører også inn under Legevakten.

Bygningen i Storgata er fra 1959 (ark. Ø. Grimsgaard og K. Grevstad), ombygd 1999.