Fri rettshjelp

Fri rettshjelp, Storgata 19, offentlig rettshjelpstiltak som drives av Oslo kommune med statlig tilskudd. Kontoret er organisert som en byomfattende tjeneste i Storbyavdelingen, Bydel St. Hanshaugen. Kontoret yter juridisk bistand til befolkningen i Oslo og omegn i sivilrettslige saker som gjelder familie, husleie, arv og skifte, erstatning, arbeidsforhold, benådningssøknad, militærnekting, tvangsinnleggelse, voldsofferbvistand og følgende utlendingssaker: utvisning, bortvisning, tilbakekalling av oppholdstillatelse og asylsaker.

Historikk

Kontoret for fri rettshjelp begynte sin virksomhet 1893, og sprang ut av Demokratisk foredragsforening som var stiftet av advokat Ludvig Meyer. Det ble startet ved private donasjoner, og jurister og jusstudenter gav gratis bistand til klientene, også ved rettssaker. Fra 1923 overtok kommunen formelt driften av kontoret inntil loven om fri rettshjelp av 1980 gjorde det til statens ansvar. Nåværende navn fra 1998.