Ulven gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Ulven, gård med gnr. 131/1, Ulvenveien 111. Navnet kommer av norrønt Ulfvin, av alfr, grus, og vin, eng. Gården nevnes i middelalderen. Den var kirkegods under Sankt Hallvardkatedralen. Den ble krongods 1537, og utlagt til bymark 1582. Fra 1624 ble den inndratt under kronen, og ble ikke drevet som eget bruk. 1765 ble den solgt til stiftamtmann Caspar Herman von Storm, og var siden privateid. Gården har avgitt grunn til Østre Aker kirke og kirkegård.

Våningshuset ble oppført 1830. Den eldre hovedbygningen fra ca. 1750 ble drengestue da den nye ble oppført. Drengestuen ble revet 1978. Låven ble revet 1990. Det verneverdige våningshuset forfalt deretter sterkt og brant ned til grunnen 17. oktober 1995. Husmannsplasser: Skryta og Nylende (Nylænde), sistnevnte revet 1952.

Se også artikkel om strøket Ulven.

Referanser til denne artikkelen

Ulvenveien