Sykkelveier

Planer for utbygging av et sykkelveinett i Oslo kommune har vært lansert og vedtatt flere ganger, men en fullstendig gjennomføring har ennå ikke blitt realisert grunnet manglende bevilgninger. Samferdselsetaten hadde ansvar for de kommunale sykkelveiene, nå er dette overtatt av Bymiljøetaten. Statens vegvesen region Øst har ansvar for sykkelveiene langs riksveiene. Bystyret behandlet i 1999 en ny Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo med gjennomføring i løpet av en tiårsperiode, men fremdeles er det mye som gjenstår. I 2010 hadde Oslo i underkant av 100 km med svært usammenhengende sykkelveier.