Rustad gård

Rustad, gård med gnr. 167/1, Rustadgrenda. Navnet kommer av norrønt Ruðstaðr, sammensatt av ruð, rydning og staðr, sted. Gården var i middelalderen under Oslo bispestol. Oppsitteren Laurits Jenssøn Rustad fikk skjøte 1663. Slekten eide gården til 1723. 1867 ble den overtatt av Thomas Heftye og 1897 solgt til Aker kommune. I 1771 hadde gården følgende husmannsplasser: Gesteboedshollet (Hullet), Guldsmedbråten (Gullsmeden), to bruk Ødegaarden og Catisa (Kattisa). Gårdens bygninger, våningshus, stabbur og drengestue, ble beholdt av gårdens eiere og ligger omkranset av lavblokker.