Oslo skifterett

Oslo skifterett, tidligere rettsinstans, betegnelsen på domstolen i første instans når den behandlet skiftesaker, dvs. offentlig skifte av dødsbo og ekteskapelig felleseie, samt offentlig gjeldsforhandling og konkurssaker.

Historikk

Fra begynnelsen av 1600-tallet besto byens skifterett av et medlem av magistraten, byfogden og by- og rådstueskriveren. Byfogden hadde den utøvende rollen. I 1840 ble byfogden erstattet av en særskilt skifteforvalter som medlem av byens skifterett. Dette skifteforvalterembetet var det eneste i sitt slag i landet. I 1867 gikk magistraten ut av skifteretten og skifteforvalteren sto igjen som eneste skiftedommer. Rådstueskriverembetet fortsatte å levere kontortjenester til skifteretten til 1884.

Oslo skifterett var i perioden 1867–2000 den eneste spesialdomstolen i landet for skiftesaker.

I 2000 ble Oslo skifterett slått sammen med Oslo byskriverembete til Oslo skifterett og byskriverembete. Etter at byskriverembetets hovedoppgave, tinglysing, gikk til Kartverket i 2006 ble Oslo skifterett samme år slått sammen med Oslo byfogdembete. Byfogdembetets arbeidsområde ble dermed utvidet med skifterettens saksfelt. 

JHN