Mobbeombudet

Mobbeombudet, kommunalt ombud med kontor i Rådhuset. Det skal bidra til at barnehagebarn og elever får sine rettigheter til et godt psykososialt miljø ivaretatt. Ombudet skal tale barnas sak og gi råd til barn/foresatte om hvordan man kan gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen når barn blir mobbet. Det skal også veilede i fastlåste konflikter og gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt miljø for barn og unge.

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Organisatorisk er mobbeombudet plassert under Bystyret.

Enheten ble opprettet 2017. Mobbeombud fra 2017 er Kjerstin Owren.