Lørensetertjern naturreservat

Lørensetertjern naturreservat, ved Lørensetertjern i Nordmarka, ble opprettet 4. september 1981. Det strekker seg fra sørvestbredden av tjernet og sørover rundt Aurtjern og videre nordvestover langs Holbekken nesten til Blankvann. Formålet med fredningen er å bevare et myrlandskap som består av mange små myrer med variert vegetasjon, hvor flere sjeldne og kravfulle arter forekommer. Reservatet er for en stor del omsluttet av Blankvann landskapsvernområde. Myrene ligger i forsenkninger i terrenget, oppbrutt av lave åser med barskog. Flere bekker renner gjennom naturreservatet. Området utgjør et myrkompleks med mange små myrer i et relativt nøysomt barskoglandskap. Jordvannspåvirkete myrpartier er vanligst, men partier av nedbørsmyr forekommer også.

Det er stor vegetasjonsmessig variasjon. Floraen er meget artsrik, og det er innslag av flere sørlige, sørøstlige, østlige og alpine plantearter. Området karakteriseres derfor ved stort mangfold innenfor et relativt lite areal.

Bilveien til Blankvannsbråten og Slaktern går gjennom området. Flere stier og en løype krysser myrene. Området nås ved å benytte sti og skogsvei.