Bystyrets sekretariat

Bystyrets sekretariat, tidligere formannskapets kontor, blir ledet av en direktør. Det har ansvaret for den tekniske forberedelse av møtene i Bystyret og Bystyrekomiteene samt Forretningsutvalget. Direktøren er sekretær for bystyre og forretningssutvalg, mens det er ansatt egne fagsekretærer for bystyrekomiteene. Bystyrets sekretariat sørger for at møtekart, protokoller, møtereferat og melding om vedtak blir distribuert til de folkevalgte, til administrasjonen og til presse og kringkasting. Det skal også sørge for at mediene blir informert om vedtak som er gjort og for at publikum er sikret innsynsrett i de saker som kommer til folkevalgt behandling.

Bystyrets sekretariat administrerer også kontortjenesten for ordføreren, komiteenes ledere og nestledere («kommunalrådene») og partienes gruppesekretariater. Bystyrets sekretariat er underlagt ordføreren og Forretningsutvalget.